השירותים שלנו


הנדסת בטיחות

במקומות עבודה רבים מתקיימים תהליכים הנדסיים מגוונים ורב תחומים החושפים את העובדים לסכנות העלולות לגרום לתאונות ופציעות, עמ"נ לייעל את העבודה ולמנוע סכנות נדרש לפעמים ראש יצירתי וחשיבה הנדסית...

קרא עוד

ממונה בטיחות בעבודה

במקום העבודה קיימות סכנות רבות העלולות לפגוע בבריאות העובדים ואף לגרום לתאונה ופציעה, על המעסיק קיימת אחריות לבטיחותם ושלומם של עובדיו אך לא כולם בקיאים בתקנות ובחוקים, לשם כך יש למנות יועץ מקצועי, ממונה בטיחות בעבודה...

קרא עוד

ממונה בטיחות קרינה מייננת

על פי תקנה 8 לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ותוצריהם), התש"ם-1980 לא יעסוק אדם במיתקן קרינה או מכשיר קרינה, אלא אם כן בידו היתר מאת הממונה על הקרינה הסביבתית במשרד להגנת הסביבה ובהתאם לתנאיו.

קרא עוד

הדרכות בטיחות

על המעסיק קיימת חובה חוקים למסור לעובדיו מידע עדכני על הסיכונים השונים הקיימים במקום העבודה ובפרט בתחנת העבודה בה יעסוק העובד ודרכים למניעתם של אותם סיכונים...

קרא עוד

מבדקי בטיחות למוסדות חינוך

מידי שנה נדרש כל מוסד חינוכי לעבור מבדק בטיחות ע"י עורך מבדק מוסדות חינוך מוסמך, הבוחן את מצב הבטיחות במוסד, מבדקים אלו מהווים כלי ניהולי מקיף לשמירה על רמת בטיחות נאותה וצמצום סיכוני בטיחות במוסד הלימודים...

קרא עוד

אישור בטיחות לקיום קייטנה

כמידי שנה כשמגיע החופש הגדול מתחיל הביקוש לקייטנות להפעלת הילדים, סוגי הקייטנות רבות ומגוונות וכל הורה מתאים את סוג הקייטנה לילדיו. לצורך קבלת רישיון והפעלת הקייטנה נדרש אישור בטיחות על תקינות המבנים והמתקנים באתר וקיומם של כל סידורי הבטיחות הנדרשים על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך...

קרא עוד

תכנית ארגון אתר

בפרויקטים של בנייה נדרש ע"י הרשות המקומית, הכנת תכנית התארגנות אתר ע"י ממונה בטיחות, לצורך קבלת היתר לתחילת עבודת הבנייה או הריסה, התכנית תוכן ע"י ממונה בטיחות בעבודה ותהיה חתומה על ידו. היא למעשה תלווה את הפרויקט כל זמן שהוא מתבצע ותנהל את הבטיחות באתר...

קרא עוד

תכנית לניהול בטיחות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013 קובעות כי כל מקום המוגדר "מפעל" נדרש לכתיבת תכנית לניהול הבטיחות. מטרת התכנית לניהול הבטיחות היא קביעת תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות...

קרא עוד

תיקי שטח

ברחבי הארץ פזורים מבנים רבים המהווים מוקדי סיכון בשל כמות האנשים הנמצאים בהם ומורכבות המבנים והמתקנים הקיימים בהם, כתוצאה מכך יצאה הוראת נציב 503 המחייבת הכנת תיקי שטח, בהוראה זו מפורטים...

קרא עוד

תכניות בטיחות אש

תכנית בטיחות אש כוללת תכנון של מערכי בטיחות אש הקיימים בבניין והיא נדרשת לצורך קבלת היתר בנייה ומתן רישיון עסק. בהכנת תכנית בטיחות אש מקבל יועץ הבטיחות החלטות מכריעות...

קרא עוד