מבדקי בטיחות למוסדות חינוך

מוסדות חינוך רבים ממוקמים במבנים ובחצרות שאינם עומדים בדרישות הבטיחות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, מבדק הבטיחות במוסד החינוך בודק את הפערים הקיימים בין המצב במוסד החינוכי לדרישות חוזר מנכ"ל ומונה את גורמי הסיכון הקיימיים במוסד.

מידי שנה נדרש כל מוסד חינוכי לעבור מבדק בטיחות ע"י עורך מבדק מוסדות חינוך מוסמך, הבוחן את מצב הבטיחות במוסד, מבדקים אלו מהווים כלי ניהולי מקיף לשמירה על רמת בטיחות נאותה וצמצום סיכוני בטיחות במוסד הלימודים.

מבדק הבטיחות נעשה ע"י אדם שהוסמך לכך בקורס מקצועי של עורכי מבדק בטיחות במוסדות חינוך.

תהליך הבדיקה במוסד חינוך מובנה ונעשה לפי רשימה מנחה ומפורטת של משרד החינוך.

תהליך המבדק:

  • טרם עריכת המבדק, יעבור עורך המבדק על ממצאי דוח המבדק הקודם, כמו כן יברר על תאונות ואירועי בטיחות שהתרחשו מאז מבדק הבטיחות הקודם.
  • עורך המבדק יבצע מבדק בטיחות בהתאם לרשימות הבקרה של משרד החינוך, בכל מוסד החינוך, בכל חדריו וחלקיו, בכל החצרות, מגרשי הספורט, האולמות והמעבדות, חדרי הספח והמנהלה בהתאם לסמל המוסד שניתן למוסד על ידי משרד החינוך.
  • עריכת המבדק תבוצע בנוכחות מנהל המוסד או רכז הבטיחות של המוסד, אם איש מהם לא נוכח, יבוצע המבדק עם נציג אחר של בית הספר, אשר ילווה אותו וילמד את ההערות, המפגעים והליקויים שיועלו במהלך הסיור.

תפקידיו של עורך מבדק הבטיחות:

  • עורך המבדק יערוך מבדקי בטיחות עפ"י רשימות הבקרה וטפסי המבדקים המחייבים של משרד החינוך, כולל בדיקת כל אישורי הבטיחות הנדרשים והמחייבים ותקפותם.
  • עורך המבדק ידריך את מנהל מוסד החינוך (או מי שהוסמך על ידו) לגבי נהלי בטיחות בשגרה ויעביר לו את הנחיות המשרד גם בכתובים.
  • עורך המבדק יבדוק את "תיק הבטיחות" המוסדי ויוודא כי יש בו את האישורים הנדרשים ואת הדוחות הקודמים.
  • עורך המבדק יוודא קיומם של חוזרי מנכ"ל מעודכנים בהתאם לסוג המוסד (בטיחות בבית ספר, גן ילדים(.

מדיניות הבטיחות במוסדות חינוך נקבעות ע"י משרד החינוך המנחה את הרשויות המקומיות בכל הקשור לבטיחות במוסדות אלו, הנחיות אלה מופצות באמצעות חוזרי מנכ"ל.

בתום המבדק מוציא עורך המבדק דוח בטיחות מסכם לגורמים האחראיים והמפקחים על הבטיחות במוסד ומגדיר את קדימות הטיפול במפגעים שאותרו.