ממונה בטיחות בעבודה

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במודעות בכל הנוגע לבטיחות בעבודה, עקב ריבוי תאונות במקומות העבודה החל תהליך פיקוח מסיבי ומקיף מצד מפקחי משרד הכלכלה הבוחנים את מצב הבטיחות במקומות העבודה השונים ומורים על מינוי של ממונה בטיחות בעבודה.

בכל מקום עבודה קיימות סכנות רבות העלולות לפגוע בבריאות העובדים ואף לגרום לתאונה ופציעה, על המעסיק קיימת אחריות לבטיחותם ושלומם של עובדיו אך לא כולם בקיאים בתקנות ובחוקים, לשם כך יש למנות יועץ מקצועי, ממונה בטיחות בעבודה.

מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייעץ למעסיק בכל הנוגע לקיומם של דרישות החוק והתקנות בבטיחות, ממונה הבטיחות יסייע למעסיק ולאנשי צוות הניהול בנוגע לבטיחות, גיהות, ובריאות תעסוקתית של העובדים, ממונה הבטיחות ינהל את הסיכונים הקיימים במקום העבודה, יכתוב נהלי בטיחות ויקדם את התודעה בנושאים אלו.

מינוי של ממונה בטיחות הינה דרישת החוק, תקנות הבטיחות בעבודה (חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו), קובעות מהם המקומות הנדרשים במינוי של ממונה בטיחות בעבודה:

 • כל חברה מעל 50 עובדים נדרשת להעסיק ממונה בטיחות בעבודה.
 • מפקח אזורי יכול לקבוע כי יש למנות ממונה בטיחות בארגון מסוים על סמך הסיכונים הרבים הקיימים בו.
 • מקום עבודה/ ארגון הרוצה לעלות את רמת הבטיחות יכול למנות ממונה בטיחות באופן עצמאי.

היקף השעות הנדרשות למינוי של ממונה בטיחות משתנה ממקום למקום בהתאם לדרישת מפקח העבודה האזורי ובהתאם לנוהל: "קריטריונים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה על הבטיחות".

תפקידיו של ממונה הבטיחות בעבודה לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996:

 • לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות, ולהודיע עליהם למעביד.
 • לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 • לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, ובציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 • לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ,והכנת תכנית להדרכת עובדים.
 • לוודא הכנת תכנית בטיחות ועידכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
 • לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה איחסון בטוח של הציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל.
 • לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות; לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהונפקו.
 • לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 • להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרת.
 • לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנות שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 • לוודא שיש ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.
 • לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 • לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות: לתעד את ממצאיו של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעסיק.
 • לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.
 • לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת.
 • להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או לבריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.
 • לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
 • לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל.
 • להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.


מינוי של ממונה בטיחות הוא תהליך חשוב מאוד ביצירת מקום עבודה בטוח יותר, על מנת לייעל זאת נדרש כי ממונה הבטיחות יהיה בעל ניסיון וידע רב בתחום העיסוק של מקום העבודה, י.ש. בטיחות תשמח להתאים עבורכם את ממונה הבטיחות המקצועי והמתאים ביותר לאופי העבודה בארגונכם.


רוצה לשמוע עוד?

השאירו פרטים ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם.