מיגון מכונות

מיגון מכונות

מכונות מהוות סיכון הן לעובד והן לסביבת העבודה, תאונות עבודה רבות מתרחשות בזמן שימוש במכונות שונות המובילות לפציעה, לקטיעת איברים ובמקרים חמורים יותר גם למוות.

דרישות החוק מחייבות למגן לבטח את המכונות למניעת תאונה ואף מציינת במפורש איזה מהמכונות ומחלקי המכונות יש למגן.

לשון החוק- פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) 1970, סימן א', סעיף 37:

"כל אחד מחלקים אלה יגודר לבטח:

 1. במנועים חשמליים, בגנרטורים חשמליים ובממירים סיבוביים – כל חלק שלהם וכל גלגל תנופה המחובר אליהם במישרין;
 2. בכל מניע ראשי, חוץ ממניעים ראשיים כאמור בפסקה (1) – כל חלק נע שלו וכל גלגל תנופה המחובר אליו במישרין, בין שהמניע הראשי או גלגל התנופה נמצאים בבית מכונות ובין אם לאו;
 3. בממסרת – כל חלק שלה;
 4. במכונות שאינן מניע ראשי או ממסרת – כל חלק מסוכן שבהן
 5. במחרטה – כל חלק של מוט-גלם הבולט מעבר לראש המחרטה;
 6. בגלגל מים או בטורבינה המונעת במים – התעלה העליונה והתעלה התחתונה;
 7. בכל מנוע, מיתקן או ציוד אחר האמורים בפסקאות (1) עד (6) שהם מוצרי המפעל, בין שהם מיועדים לשיווק ובין שהם מיועדים לשימוש במפעל, כשהם מופעלים לשם התאמה, הרצה, ניסוי או הצגה – כל חלק שלהם הטעון גידור בהתאם לפסקאות (1) עד (6), לפי הענין;"

מושגים במיגון מכונות:

מצב מסוכן- מצב העלול לגרום לאירוע.

מכונות- לרבות התקן מיכאני ורצועת הנע.

ממסרת- גל, גלגל, תוף, גלגלון, מערכת גלגלונים הדוקים ורפויים, מחבר, מצמד, רצועת הנע וכל אמצעי אחר שבו נמסרת התנועה של מניע ראשי למכונה או להתקן או מתקבלת על ידי מכונה או התקן.

גידור לבטח- גידור/ מיגון יותקן כך שגם העובד הרשלן ביותר לא יוכל להיפגע.

בעבודה עם מכונה יכולים להתקיים מספר תרחישים העלולים לגרום לתאונה:

 • פגיעה של עובד ע"י חלקים מסוכנים במכונה נייחים או נעים לדוגמא גלגלי שיניים, דיסקים וכו'.
 • פגיעה של עובד מפליטת חלקי מכונה עקב תקלה לדוגמא שבירת כלי העיבוד.
 • פגיעה של עובד מחלקים המיועדים לעיבוד במכונה, לדוגמא מוט מסתובב שבולט מהמכונה.
 • סכנת פגיעה של עובד מפליטה של חומרים המעובדים במכונה כמו שבבים, נתזים.

עקרונות המיגון הם לבטל את הסיכון ע"י שימוש באחת משיטות המיגון:

 • מיגון קבוע, מיגון מסוג זה יכול להיות מכני/אלקטרוני / משולב.
 • מיגון המרחיק את העובד מאזור הסכנה.
 • שינוי שיטת העבודה.


מיגון קבוע

עיקרון מיגון זה מתבסס על שימוש באמצעי מכני היוצר גידור בין העובד למכונה היוצר הפרדה ומונע גישה של העובד לחלקים המסוכנים במכונה.

 

מיגון מסוג זה יכול להיות קבוע כמו רשת סביב מנוע, מיגון מתכוונן מעצמו ומיגון אלקטרוני המפסיק את פעולת המכונה במיידית ברגע שמזהה פריצה לאזור הממוגן.

מיגון ע"י הרחקה 

לעיתים לא ניתן לקיים מיגון מכני או לעשות שימוש בהתקני בטיחות, במקרים כאלו ניתן להגן מפני פגיעה בעובד ע"י הרחקתו מהאזור המסוכן במכונה ע"י גידור האזור המסוכן והתקנת מערכת הפעלה מרחוק למכונה.

 

שינוי שיטת העבודה

במקרים בהם לא ניתן להגן על האזורים המסוכנים במכונה יש לבדוק אפשרות לשינוי שיטת העבודה.

עמ"נ שמיגון יוגדר כמיגון טוב עליו לענות על הדרישות הבאות:

 • עליו להתאים לדרישות החוק.
 • המיגון יתאים למכונה ולתהליך אותו המכונה מבצעת.
 • המיגון יאפשר עבודה נוחה ויעילה ולא יהווה מכשול או מפגע לעובד.
 • המיגון ימנע מגע בין העובד לחלקים הנעים של המכונה.
 • המיגון יאפשר תחזוקה נכונה מבלי להסירו.
 • המיגון יהיה ניתן לתיקון.
 • המיגון יהיה חלק בלתי נפרד מהמכונה ושאינו ניתן להסרה.

במקומות עבודה בהם נעשה שימוש במכונות, נדרש מחזיק המקום לדאוג לקיומם של מיגון מכונות המתאים לתהליך העבודה ומבלי לגרוע מבטיחות העובד, המיגון יהיה לבטח כך שימנע פגיעה גם בעובד הרשלן ביותר.

לצורך כך יש לבצע סקר בטיחות במקום העבודה לאיתור ומיפוי המכונות הקיימות וניתוח המצבים המסוכנים העלולים להתרחש מהן,

לאחר הסקר יש לבצע בחינה של אמצעי המיגון הנדרשים על מנת שיתנו את המענה הטוב ביותר ויעמדו בהגדרה למיגון טוב, כל זאת בשיתוף פעולה מלא עם מחזיק מקום העבודה.